Estimat av influensområde i forhold til lukt fra rankekompostering
INNTASTEDE VERDIER     BEREGNEDE VERDIER (Obs! verdiene er estimater)
Kompost        
Mengde produsert kompost per år tonn/år Mengde kompost på anlegg tonn
Gjennomsnittlig oppholdstid i ranker uker   m^3
Gjennomsnittlig tetthet på kompost tonn/m^3      
         
Ranker   sidelengde m
rankehøyde m estimert tverrsnitt på ranke m^2
rankebredde ved bakkenivå m estimert total rankelengde m 
lengde per ranke m  antall ranker  
vendetid per ranke min volum per ranke m^3
gassvolum i ranke (porevolum)   totalt rankeareal m^2
    vendevolum per tid m^3/s
Lukt   mengde frigjort poreluft m^3/s
for estimat av konsentrasjon og arealfluks        
lukt i avstand fra kompost ved vending m tilsvarer luktkonsentrasjon i ranke ouE/m^3
lukt i avstand fra kompost ved henstand m tilsvarer luktfluks rankeoverflate ouE/sm^2
         
    beregnet luktfluks ved henstand ouE/s
konsentrasjon og arealfluks i beregning   beregnet luktfluks ved vending ouE/s
gjennomsnittlig luktkonsentrasjon i ranke (1) ouE/m^3      
gjennomsnittlig luktfluks fra rankeoverflate (2) ouE/sm^2 influensområde ved henstand m
      influensområde ved vending m
           
    (1) normal verdi er fra 50 000 - 4 000 000, avhengig av prosess og tid i prosessen.
   
     
    (2) normal verdi fra 0,5 - 10, avhengig av råmateriale og prosess. Lavere for slam enn våtorganisk.
   
   
     
    Influensområdet er kun en pekepinn. En grundig kildekarakteristikk og modellering bør gjennomføres i forhold til dokumentasjon til myndigheter. Luktkonsentrasjon i ranker og luktfluks fra rankeoverflater bør måles. Husk også at det er flere kilder til lukt på et komposteringsanlegg enn kun kompostrankene.
   
   
   
     
   
   
     
      BEREGNEDE VERDIER - VENDETID  
    Vendtid per ranke luktfluks influens
    min ouE/s m
    1
    2
    3
    5
    7
    10
    15
    20
    30
    45
    60
    90
    120
      BEREGNEDE VERDIER - LUKTKONSENTRASJON
    Gjennomsnittlig luktkonsentrasjon luktfluks influens
    ouE/m^3 i ranker ouE/s m
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      BEREGNEDE VERDIER - LUKTFLUKS  
    Gjennomsnittlig luktfluks luktfluks influens
    ouE/sm^2 fra ranke ouE/s m
    0,5
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    10
    15
    20
    25
      BEREGNEDE VERDIER - MENGDE KOMPOST PER ÅR
    mengde per år luktfluks influens
    tonn ouE/s m
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
© 2007  lukt.no