Behandlingsanlegget Hera Vekst AS i Elverum må redusere luktutslippene vesentlig dersom de ønsker å fortsette virksomheten. SFT er enig med innbyggerne i Elverum og Fylkesmannen i Hedmark om at luktplagene er uakseptable.

Deler av befolkningen i Elverum har i for lang tid vært plaget av sjenerende lukt fra virksomheten ved Hera Vekst AS, som produserer biogass og kompost av matavfall ved sitt behandlingsanlegg ved Hornmoen i Hedmark.

Beboere i Damtjernveien blir fortsatt plaget av luktutslipp både luftveien og gjennom avløpsledningen fra Hornmoen.

- Vi har stor forståelse for at innbyggerne i Elverum ønsker å bli kvitt luktplagene. Dersom Hera Vekst skal få lov til å fortsette virksomheten, må de dokumentere at luktutslippene reduseres vesentlig, sier avdelingsdirektør Sigurd Tremoen i Statens forurensningstilsyn (SFT).

SFT stiller klare krav til dokumentasjon, konkrete tiltak og reduksjon i mengde matavfall som håndteres på anlegget.

Les hele saken på sft.no (2008-12-09) og på ostlendingen.no (2008-12-13)